Načítavam...

Propozície

SKJ SPZ FCI OKO PEZINOK
RSDC V SPOLUPRÁCI S OKO SPZ PEZINOK POD ZÁŠTITOU SPZ USPORIADA

OBLASTNÚ VÝSTAVU POĽOVNÝCH PLEMIEN
OTVORENÚ PRE VŠETKY PLEMENÁ

Pezinok, RSDC, 8.9.2018


so zadaním titulu  Víťaz triedy, Oblastný viťaz, Víťaz OVP Pezinok 2018. Titul OBLASTNÝ VÍŤAZ môžu získať psy a suky, ktoré obdržali v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1. V triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov sa zadáva titul Víťaz triedy.


PosudzovateliaHana Ahrens (AT) a Zsuzsa Balogh (HU)
Miesto konaniaKynologická hala RSDC, Pezinok
Program8.00 – 9,00 hod. Prijímanie psov
9,30 hod. Začiatok posudzovania
cca 13,30 hod. Záverečné súťaže
Výstavné poplatky- Za prvého psa vrátane katalógu     17 EUR
- Za ďaľšieho psa v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov  14 EUR
- Za ďaľšieho psa v triede šteniat, dorastu a veteránov 10 EUR
- Súťaže: zdarma
- Platba na mieste – len v odôvodnených prípadoch
- Vystavovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené vopred.
- Poštovné a bankové poplatky hradí vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.
- Bankové spojenie :    
- Číslo účtu : Tatra Banka 2943011230/1100
- SWIFT CODE: TATRSKBX
- IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230
- Do správy pre prijímateľa uveďte OVP + meno majiteľa
PrihlasovanieOnline prihlásenie na www.onlinedogshows.sk
Počet psovMaximálne 200 psov
Uzávierka1.9.2018
OrganizátorOKO SPZ Pezinok
KontaktJuraj Ruža
Informácie:
Mobil: +421 903 674236
Email: info@oblastnavystava.sk
Web: www.oblastnavystava.sk
SúťažeDieťa a pes+ Junior handling – nastupuje dieťa so psom posúdeným na tejto výstave
Najkrajší pár – majiteľ prihlasuje svojho psa a svoju suku rovnakého plemena , ktoré boli posúdené na tejto výstave
Najkrajšia chovateľská skupina – majiteľ chovnej stanice prihlasuje jedince  svojej chovateľskej stanice z najmenej dvoch spojení,  posúdené na tejto výstave, ktoré nemusia byť v majetku chovateľa
Najkrajší mladší dorast – nastupujú psi a suky, ktoré získali v triede mladšieho dorastu známku veľmi nádejný
Najkrajší dorast – nastupujú psi a suky, ktoré dostali v triede dorastu známku Veľmi nádejný
Najkrajší mladý jedinec – nastupujú psy a suky, ktoré získali v triede mladých známku Výborný 1, Víťaz triedy
Najkrajší veterán – nastupujú psi a suky, ktoré získali v triede veteránov známku Výborný, Víťaz triedy
Víťaz výstavy – nastupujú psi a suky , ktoré získali titul Oblastný víťaz
Podmienky účasti na výstave
Výstava je otvorená pre všetky plemená psov. Vystavované jedince psy aj suky musia byť zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI . ktoré v deň výstavy dosiahli vek pre zaradenie do príslušnej triedy . Importované jedince v majetku občanov SR musia byť zapísané v SPKP. Každý vystavovateľ musí rešpektovať výstavný poriadok.
Z výstavy budú vylúčené psy  
-  choré, alebo podozrivé z choroby
- suky vo vyššom stupni gravidity
- dojčiace suky
- šteniatka bez vakcinácie
Veterinárne predpisy
Pri príjme sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením s potvrdením o :
-         Očkovaní psa najmenej 3 týždne a najviac rok pred konaním výstavy proti besnote , parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde.
-         Psi zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.
Všeobecné ustanovenia
Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a propozícií vydaných organizátorom.Poslaním prihlášky sa vystavovateľ podrobuje všetkým ustanoveniam tohto poriadku. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách FCI.
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa a neručí za škody spôsobené psom počas výstavy. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.
V prípade, že sa výstava neuskutoční z objektívnych dôvodov, budú poplatky použité k úhrade nákladov spojených s jej prípravou. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poriadku.
Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!
ProtestyProtest proti rozhodnutiu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov a to písomne počas výstavy / do skončenia posudzovania v kruhoch/. Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 35 Eur. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.